Riktlinjer & mål

Riktlinjer & mål

Vi strävar efter ständig förbättring. Genom att hela tiden arbeta i enlighet med våra mål, policys och värderingar vill vi skapa ett alltmer miljö- och kvalitetsmedvetet företag, där både kunder och medarbetare trivs.


Värderingar
Nordemansbolagens värderingar ska genomsyra företaget och vara tydliga för alla. De är: ordning och reda, hederlighet och ärlighet, lyhördhet för kundens behov och en respekt för individen som gör att alla bemöts på lika villkor.

Omsatt i praktiken innebär det bland annat att:

- Vi gör rätt första gången.
- Vi ber om ursäkt om vi skulle missa.
- Vi rättar till felet omedelbart.
- Vi ser inte en korrekt reklamation som en kostnad, utan som en investering i en nöjd kund.

 

Kvalitetspolicy
Vi ska leverera produkter och servicetjänster som tillgodoser kundens krav och förväntningar. Vårt kvalitetsåtagande är definierat i produktbeskrivningar, serviceerbjudanden och avtal.

Varje medarbetares arbetsresultat utgör ett väsentligt skäl till fortsatt köp.
Vårt kvalitetsarbete präglas av ständiga förbättringar, samt följer gällande lagar och förordningar.

Policyn uppnås genom att:

alla medarbetare genom utbildning och träning blir kompetenta för sina arbetsuppgifter
vi använder metoder som säkerställer god kvalitet
alla ledare i företaget aktivt stöttar och stimulerar sina medarbetare i arbetet
arbetet styrs mot tidsatta mål för förbättringar
återrapportering av medarbetarnas och gruppernas arbete sker regelbundet